Paghalal ng hahaliling bagong Tagapamaha…sinuway ni EVM!

Inihayag na ang tungkol sa IMPORTANTENG DOKUMENTO kung saan nakasulat ANG BILIN NI KA ERDY na kanyang iniwan bago siya yumao:

MAGHALALAL NG HAHALILING Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia kapag wala na siya!

 Hango sa Incdefenders.org:

“Lingid sa kaalaman ng buong Iglesia-  NA MAY BILIN O PASIYA si Ka Erdy NOONG 2007!…

-AT NASUNDAN PA NOONG 2008!…

…Kung saan ibinilin niya NA MAGHALAL NG HAHALILING TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN NG IGLESIA NI CRISTO KAPAG WALA NA SIYA!  

ANG BILIN NA IYON AY NAPAKATIBAY SAPAGKAT HINDI LAMANG SINALITA NI KA ERDY, KUNDI IYON AY MAY KAUKULANG MGA KASULATAN O DOKUMENTO!

ANG MGA DOKUMENTONG IYON AY NOTARYADO AT REHISTRADO PA SA SECURITIES AD EXCHANGE COMMISSION! IYON ANG  2007 AMENDED BY-LAWS at ang 2008 AMENDED ARTICLES OF INCORPORATION NG IGLESIA NI CRISTO.

MAARI ITONG BERIPIKAHIN SA OPISINA NG LEGAL DEPARTMENT NG IGLESIA.

KUNG IPAGKAKAIT NILA, ITO AY MAARING MABERIPIKA SA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION!

Ayon sa mga dokumento ng Section ng 4 Amended By-Laws (Enero 25, 2007) na siya ring itinadhana sa Section 8 ng Amended Articles of Incorporation (Abril 23, 2008):

That in the case of vacancy in the office of the Executive Minister or Presiding Elder, The Church Council shall convene and determine by election who shall be the successor. However, the incumbent Executive or Presiding Elder may convene the Church Council for the purpose of electing or choosing who shall be his successor. The vacancy in the office of the Deputy Executive minister shall be filled by a recommendation from the majority of the Church Council, and such recommendation shall be approved by the Executive Minister / Presiding Elder.”…..

 

HINDI NASUNOD ANG BILIN NG KAPATID NA ERANO G. MANALO!

Ano ang katunayang winalang halaga ni Ka Eduardo ang biling iyon ni Ka Erdy? AGAD SIYA NAG-ASSUME NG KAPANGYARIHAN BILANG TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN PAGKAMATAY NI KA ERDY noong Agosto 31, 2009 nang hindi na nagsagawa ng eleksiyon SA HALIP AY PINAWALANG BISA ang mahalagang biling iyon. UPANG IPAWALANG-BISA ANG BILIN NA IYON, noong Setyembre 7, 2009 PAGKATAPOS MAILAGAK ANG LABI NI KA ERDY SA KANIYANG LIBINGAN,AY AGAD PINA-ASIKASO NI KA EDUARDO SA HEAD NG LEGAL DEPARTMENT NG IGLESIA, KAY ATTORNEY RESTITUTO LAZARO ANG PAGPAPAWALANG-BISA SA DOKUMENTONG KINASUSULATAN NG BILIN.  Iyon naman ang dagliang ginawa ni attorney Lazaro kaya noong Setyembre 11, 2009 ay nag-filesiya ng panibagong SEC Registrationna doon aybinuhay ang 1994 Articles of Incorporation na naamiyendahan na noong 2007 at 2008. Sa 1994 Articles of Incorporationnga naman ay may isinasaad na may isinagawa nang eleksiyon ang General Councilng Iglesia at ang nahalal na deputy Executive Minister at Successor ni Ka Erdy ay si Ka Eduardo.

 

ANG NAKAPAGTATAKA KAY ATTORNEY LAZARO, NA ISA RING MINISTRO, BAKIT HINDI NIYA TININDIGAN ANG NILALAYON AT ITINATADHANA ng 2007 at 2008 AMENDMENTS GAYONG BATID NIYANG BILIN O PASIYA IYON NI KA ERDY,  NA MAY PAGSANG-AYON PA NG GENERAL COUNCIL NG IGLESIA. Ang katunayang ang biling iyon ay may pagsang-ayon ng mga bumubuo sa General Council ay mayroon silang nilagdaang salaysay upang patotohanan iyon, noong Enero 25, 2007. DALAWA LAMANG ANG NAKALAGDA SA 2009 SEC REGISTRATION, SINA KA EDUARDO AT ATTORNEY LAZARO, wala pong lagda ang mga miyembro ng General Council ng Iglesia, nangangahulugang wala silang consent sa ginawang pagbabagong iyon na ipawalang-bisa ang bilin ni Ka Erdy.

 

ISANG PALAISIPAN kung bakit – naihalal na si Ka Eduardo bilang deputy Executive Minister at Successor ng Tagapamahalang Pangkalahatan noong 1994 at napanumpa na ay NAGBILIN PA RIN SI KA ERDY NOONG 2007 AT 2008 NA MAGDAOS NG ELEKSIYON PARA SA HAHALILING TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN PAGKA WALA NA SIYA.

 

Hindi ba mahihinuha sa pangyayaring iyon na may mensaheng  nais iparating ang Ka Erdy sa buong Iglesia? MALINAW NA IPINAHIHIWATIG NIYAON NA NABIGO SI KA ERDYSA INAASAHAN NIYA KAY KA EDUARDO, SAPAGKA’T KUNG SIYA’Y NAKATUGON AT NAPATUNAYAN NIYANG KARAPAT-DAPAT SIYANG MAGING KAHALILI NIYA BILANG TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN NG IGLESIA, DI SINSANA’Y PINAMALAGI NA LAMANG NI KA ERDY ANG 1994 SEC REGISTRATION AT HINDI NA NIYA ITO PINA-AMIYENDAHAN.

 

Kung ang iniisip ni Ka Eduardo ay tiyak namang siya rin ang pagkakaisahang iboto ng bumubuo sa General Council kaya hindi na niya itinulot na isagawa pa ang eleksiyon pagpanaw ni Ka Erdy.  HINDI KATUWIRAN IYON UPANG HINDI SUNDIN ANG BILIN!…..

 

Sapagka’t hindi naman dumaan sa proseso ng eleksiyon ang pagiging “Tagapamahalang Pangkalahatan” ni kapatid na Eduardo, batay sa hinihing ng Amended 2007 By-Laws at 2008Amended Articles of Incorporation tama bang kilalanin siya na lehitimong Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo ngayon?

 

MGA KAPATID, HINDI BA NINYO IPINAGTATAKA NA MAY UMAAKTO NAMANG “NAMAMAHALA” NGAYON SA IGLESIA, PERO NAGKAGANITO ANG IGLESIA? DATI’Y BUO, MATATAG NA NAGKAKAISA AT NAGMAMAHALAN ANG MGA MAGKAKAPATID, NGAYON AY NAGKAKAWATAK-WATAK NA, NAG-AAWAY-AWAY, AT BILAD NA BILAD NA ANG IGLESIA SA KAHIHIYAN SAMANTALANG DATI AY HINAHANGAAN AT PINAGPIPITAGANAN? Diyata’t kung kailan pa sumapit ang sentenaryo ng Iglesia, at ngayon nga ay patungo na  sa ika-102 taon ng pagkakatatag, saka pa nagkaganito ang Iglesia? ITO ANG MALINAW NA KASAGUTAN KUNG BAKIT NAGKAKAGANITO ANG IGLESIA, MAY BILIN O PASIYA SI KA ERDY NA HINDI SINUNOD O HINDI ISINAKATUPARAN KUNDI SADYANG WINALANG HALAGA NG KASALUKUYANG “PAMAMAHALA.”

 

Itanong natin sa mga kapatid, lalo na sa panig ng mga ministro na nanggagalaiti sa galit laban sa mga ITINIWALAG NG KASALUKUYANG “PAMAMAHALA”…

 Sila ba talaga ang ugat na dahilan ng malalaking suliraning bumabalot sa Iglesia ngayon, kaya sila ang dapat pagbuntunan ng sisi?

Sila ba talaga ang hindi napasakop sa halip ay lumaban pa sa “Pamamahala”?

Sila ba talaga ang sumisira sa Iglesia ngayon?

Buksan natin ang ating isipan ukol sa paghahayag na ito upang maunawaan nating lahat kung bakit nagkakaganito ang Iglesia. May hihilingin tayong dalawang bagay kay Ka Eduardo na sana sa pagkakataong ito ay huwag na niyang ipagkait sa atin.

 

 1. Ipaliwanag niya sa buong Iglesia kung bakit pinawalang halaga niya ang bilin o pasiya ni Ka Erdy na pinagtibay ng General Council na isinasaad sa 2007 Amended By-Laws at 2008 Amended Articles of Incorporation ng Iglesia.

 

 1. Sabihin niya sa buong Iglesia ang matibay na dahilan kung bakit karapat-dapat siyang maging Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia. Kung hindi niya mabibigyan ng angkop at katanggap-tanggap na hustipikasyon ang ginawa niyang paglilihim sa Iglesia, marapat lamang na bumaba at magpaalam na siya sapagka’t hindi siya ang ating lehitimong lider.

 

 Ang kailangan ng Iglesia na lider ay ang katulad ng mga nauna, ang Sugo at si Ka Erdy na matatag sa paninindigan sa pagharap sa tama, at hindi kailanman kumunsinti sa mali, lalong hindi sumama sa mga gumagawa ng mali. Nakahanda siyang isakripisyo ang kapakanang pansarili alang-alang sa kapakanan ng Iglesia. Ang pagpapasakop niya sa mga naunang Namahala ay hindi sinasalita lamang kundi isinasakatuparan kung ano ang itinuro at ibinilin. Hindi maaaring maging mabuting lider ang hindi naman mabuting tagasunod.

Mga kapatid, ibinahagi sa inyo ang kaalamang ito hindi upang kayo ay ligaligin o guluhin ang Iglesia, kundi upang buksan ang inyong pag-iisip sa isang naghuhumiyaw na katotohanan na may dilemma ngayon sa leadership ang Iglesia. Bilang mga mananampalatayang kaanib sa Iglesia ni Cristo at tapat na lingkod ng Diyos, deserved natin na ang manguna sa atin ay isang lider na tapat sa mga kaanib, hindi mapagpakunwari, hindi nagtatakip ng mali, higit sa lahat ay tapat sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo at lubos na gumagalang at nagpapahalaga sa Kanilang mga utos.

 

Di yata’tpagkatapos ng marami na nating tiniis at pinuhunan sa pagtataguyod ng ating pagka-Iglesia ni Cristo ay magdurusa pa tayo nang ganito. Ngayong malapit na ang araw ng kagantihan, hindi ba marapat lang na mapuno ang puso’t isip natin ng pag-asa sa kapalarang malapit nang ipagkaloob ng Ama sa mga tapat Niyang lingcod.

 

Sa tagal ng panahong hindi naisakatuparan ang biling iyon ni Ka Erdy, sa halip ay napamahalaan tayo ng maituturing natinghindi lehitimong “Pamamahala,”eleksiyon pa kaya ang tamang solusyon?   Baka naman may iba pang bilin si Ka Erdy na tanging ang naiwang pamilya lamang niya ang nakababatid? Kung mayroon pang ibang mga iniwang bilin si Ka Erdy na hindi pa naisasakatuparan ay dapat na rin itong mahayag sa Iglesia, tanggapin ng buong Iglesia, at buong pagkakaisang itaguyod. Sapat na marahil ang mahigit na anim na taon ng pag-iral ng Iglesia na walang lehitimong lider. Deserved ng Iglesia na magkaroong muli ng tunay na lider na kasing mapagmalasakit ng Sugo at ng Ka Erdy.

 

Ipagmakaawa natin sa ating Ama at sa Panginoong Jesucristo na lunasan na ang krisis na bumabalot sa Iglesia ngayon at mabalik na ito sa banal at malinis na kalagayan upang ganap nang mahanda sa nalalapit na kaligtasan. Hindi tayo nag-aalinlangan na ang Iglesia ni Cristo ay tunay na sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Tumindig tayong lahat sa panig ng katotohanan upang huwag masayang at huwag mawalan ng kabuluhan ang ating kahalalan.”

 –Ministro ng Ebanghelyo

 

https://incdefenders.org/ang-bilin-ng-ka-erano-g-manalo/

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kaya nga walang kabiya-biyaya! Dahil sinuway ang bilin ni ka Erdy at nag-SELF APPOINT!

PATI ANG MGA MINISTRO NG SANGGUNIAN – NA SILA MISMO ANG LUMAGDA AT NAGSALAYSAY UPANG PAGTIBAYIN ANG BILIN NI KA ERDY- AY NAGING KASABWAT NI EVM SA PAGSUWAY!

LAHAT SILA SUMUWAY SA BILIN NG KA ERDY!

NAKAKAHIYA AT ANG LALAKAS NG KANILANG MGA MUKHA NA MAGTURO SA TRIBUNA GAYONG ALAM NILA ANG KANILANG GINAWANG KALAPASTANGANAN!!!

 

Gising mga kapatid!!!

 

https://joselakas.wordpress.com/2015/11/07/pagbubunyag-pagkaka-upo-ni-evm-sa-puwesto-by-self-appoint/

 

Advertisements

23 thoughts on “Paghalal ng hahaliling bagong Tagapamaha…sinuway ni EVM!”

 1. Basag na ang pula mo. For it is only normal for Brother Eduardo Manalo to take over the leadership of the Iglesia ni Cristo since he was already appointed prior to the demise of Brother Erdy Manalo as the Assistant Executive Minister. And the election of the next Assistant Executive Minister shall happen during the tenure of Brother Eduardo Manalo with the big possibility that someone from his own male offspring getting the gift of the said leadership from God. And it will never come from the group of the expelled ministers. You are of low I.Q.! Evaporate Satan.

  Like

  1. Alam mo brod,isa lang ang sagot ko sa mga lumalaban at naninira ngayon sa Pamamahala,malinaw na ang pasya ng Diyos sa mga iyan at ang pasya ng Diyos kailanman ay hindi masisira at magkakabula ISAIAS 41:11,15MB LAHAT NG LALABAN AY PAPATAYIN NG DIYOS AT DUDURUGING TULAD SA ALABOK

   Like

 2. When EVM assumed his leadership he was not Deputy Executive Minister anymore – it was stripped off from him by Bro. Erdy because he and his wife collaborated with Jojo de Guzman founded a new organization without the knowledge of Ka Erdy (STF/New Gen). Kaya masama ang loob niya sa kaniyang Ama at pamilya (mula sa kaniyang Ina at mga kapatid) dahil hindi sa kaniya ipinakatiwala ang pangangasiwa sa INC. Ang nangyayari ngayon sa INC ay tatak ng paghihiganti at poot sa kaniyang puso sa kaniyang pamilya. Pati ang PASUGO SA HULING ARAW AY DINAMAY NIYA SA KANIYANG POOT.

  Ang INC ngayon ay kabaligtaran ng simulain ng Sugo sa Huling Araw at TP na si Ka EGM. Ginagamit lang nila ang mga resources ng INC lalong-lalo na ang mga kapatid (tinatakot na ititiwalag pang nagtanong or nag-ulat ng katiwalian- hindi ito ang INC na kinagisnan ko). Ang INC noon ay puno ng pagmamahalan at payapa. Walang eskandalo at nagpapasakop sa gobyerno. Sa pananalapi – may transparency at walang utang ang INC noon hindi katulad ngayon. Kung may nababalitaan tayong kinidnap o nilapastangan/tortured na ministro noon, ang gumawa ng mga iyon ay mga taga labas on hindi INC dahil sa pagtatanggol ng mga ministro sa tunay na aral ng Dios. Ngyon ang harassments, tortures at abductions sa mga ministro ay ginagawa ng mga sanggonian dahil lumalaban ang mga ministrong ito sa mali at katiwaliang nangyayari sa loob ng INC. Ang nangyayari ngayon sa INC ay parang inquisition noon ng Iglesia Catolica Apostalica Romana. Ang dami ng pagbabago lalung-lalo na sa pananalapi.

  Bago mag-utos ang EVM ng magpasakop sa pamamahala dapat salaminin muna niya ang kaniyang sarili. Sa kaniyang ginagawa sa kaniyang pamilya especially to his younger siblings Ka Lottie and Ka Angel and families et al, masahol pa siya sa hindi sumasampalataya. Dapat siya ang itiwalag – dahil hindi siya nagpasakop kay Ka Erdy at hindi niya tinupad ang bilin niya. Maaaring may tinataglay siyang karunungang panlupa at qualified siyang manguna ng organization ngunit ang INC ay hindi sa tao, ito ay sa Dios at bayan ng Dios ang pinangungunahan. Kahit salat ang isang tao ng karunungang panlupa, pang ang Dios ay pinili ka magiging karapatdapat ka dahil ang DIOS AY TUMITINGIN SA PUSO AT HINDI SA KARUNUNGANG PANLUPA.

  SUMASAMPALATAYA AKO NA ANG KRISIS NA ITO NG INC NGAYON AY MALULUNASAN SA LALONG MADALING PANAHON DAHIL HINDI KAMI SANAY SA GANITONG PAMAMAHALA.

  ANG PAMAMAHALA NI EVM SA INC NGAYON AY MADILIM – NAWALAN NA NG ILAW ANG INC DAHIL SA PURO PAGLABAG AT KATIWALIAN, PAGKUKUNWARI, POOT SA PUSO, PAGHIHIGANTI, VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS, PAGTANGGAP NG MGA SUHOL SA MGA KANDIDATO (NILAPASTANGAN ANG DOKTRINA NA ITO NG INC), PANANAKOT ANG UMIIRAL NGAYON SA LOOB NG IGLESIA NI CRISTO. WALA NG ILAW ANG INC NGAYON DAHIL ANG LEADERSHIP AY ILLEGITIMATE OR WALANG BASBAS O PAGKASI NG DIOS.

  AWITIN MO NGA ITO KA EVM:

  Ang mga anak ng Dios dapat walang dungis
  Sa gitna ng lahing masama
  Upang magliwanag tayo’y dapat maglinis
  Sundin kaniyang salita.

  Ating akitin sa ilaw
  Lahat ng taong naligaw
  Sapagka’t tayo ang ilaw ng sanglibutan
  Maging maningning na ilaw.

  Like

 3. There is no record in the history of the Iglesia ni Cristo that Brother Eduardo Manalo was stripped of his being the Deputy Executive of the true Church. Upon the death of Bro. Erdy Manalo, Bother Eduardo Manalo remained as the Deputy and later became as the Chief Executive Minister by virtue of the processes which the true Church have when choosing successors and imposing successions.

  Like

 4. During the time when Brother Erdy was already sick, it was Bro. Eduardo who was instructed by the Executive Minister to visit the brethren all over the world. It was Brother Erdy’s way of preparing the true Church for his possible departure. And then Brother Eduardo Manalo assuming full command and responsibility of the Church in these last days.

  Like

  1. Rizalino Arranis you do not know what ur talking about. Have you been to those places that you mentioned that you can say with authority that all continents are One with EVM. I’m from one of these places but Im not one with EVM. So please don’t speak for us we can do that ourselves. Thanks

   Like

 5. The Deputy Executive Minister which was to be elected or chosen after the demise of Brother Erdy Manalo and during the present Administration of Brother Eduardo Manalo is someone from the male offspring of the latter and not from the “Fallen Angels”. The election of the Deputy Executive Minister shall only be done if Brother Eduardo is either very old or sick and incapacitated to perform his administrative and ministerial functions.
  No way that your demeaning and besmirching attacks against the true Church would earn you victory.

  Like

 6. Wala raw kabiya-biyaya ang Pasalamat! Paano ninyo madama ang biyaya kung mga tiwalag kayo at samantalang ang iba sa inyo ay nagpapanggap lamang na mga Iglesia ni Cristo? kung umalis at tinalikuran na kayo ng Santong Espiritu dahil iyan sa mga kasinungalingan ninyo!

  Like

 7. Wala sa panig ng katototohanan si Isaias Samson, Jr. at mga kasamahan niyang tiwalag. Ang mga tiwalag ay nasa kadiliman na dahil hindi na sila bahagi ng tunay na paglilingkod sa Diyos! Mga mapandayang pananalita ang gagamitin ng ng kanyang pangkat dahil gusto nilang kumita ng salapi upang maibsan ang hapdi ng kanilang mga sikmura.

  Iulat agad ang pag-gamit nila ng Iglesia ni Cristo logo! Tawagan ng pansin ang mga maytungkulin at kunan ninyo ng mga larawan upang magamit nating katibayan. Sa ganitong pamamaraan ay nayayari si Farley De Castro!

  Like

 8. Biglang nawawala ng mga sinungaling! Report any use of the Iglesia ni Cristo logo from people with hungry stomach interest and mostly coming from the group of Isaias Samson, Jr.! From Antonio Ramirez Ebangelista!

  Like

 9. MAGPUNTA KATO SA FACE BOOK AT HANAPIN NINYO ANG BAHAY KULTOHAN. DITO NINYO MAKIKITA ANG MGA KAPILYA NG IGLESIA NI CRISTO AT SAKA TAYO MAGYABANG NG KUNG ANO ANONG FIRE WORK ABULOY NA NAGING ABO KESA IPAGAWA ANG MGA KAPILYA NATING NABUBULOK NA. KAHIYAHIYA

  Like

  1. Guilty Me? I am not K.Y.J.Eli Fernado Soriano who has several pending cases in lots of courts in the Philippines! Your group are the ones guilty. For was there ever a court verdict against the Iglesia ni Cristo? Nope, you are totally wrong and you are just seeking someone like you for a “load”!

   Like

   1. Bakit ikaw lang po ang nandito sa room na ito bat walang ibang mga kapatid na kasama mo na kakampi mo??? bakit? at bakit kaya wala? baka kasi makaalam sila ng katotohanan kaya ayaw nyo silang papuntahin dito sa room na ito…! sana kapatid maging malawak ang iyong paningin at walang kinikilingan pag ang katotohanan na ang pinag uusapan… salamat po sa pagtatanggol mo sa iglesia ngunit bukang bibig mo na lang po yan sapagkat naliligaw ka po ng landas. 100% po.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s