Ang katauhan ng…Huling Elias!!!

Post by Andrew Obadiah

…..SA MGA HULING ARAW, IYAN ANG PANAHON NATIN SA KASALUKUYAN…

 ISINUGO NG DIYOS ANG KANIYANG ESPIRITU UPANG MAGBIGAY NG MGA KALOOB SA KANIYANG MGA LINGKOD…

ANG KALOOB NA PANGHUHULA ( PROPHECY ) AT MAKAPAGPALIWANAG NG PANGITAIN O PANAGINIP ( VISIONS ) … UPANG SA PAMAMAGITAN NITO MAIPADALA ANG MAHALAGANG MENSAHE NG ATING PANGINOONG DIYOS …

NOTA:

 PANGHUHULA – ANG KAHULUGAN NITO AY PROPHECY O PAUNANG SALITA NG DIYOS NA NAAYON SA NAKASULAT SA BANAL NA KASULATAN…

HINDI PANGHUHULA NA GAWA AT AYON LAMANG SA KALOOBAN NG TAO …

 PANGITAIN O PANAGINIP – ANG KAHULUGAN NITO AY VISION ( NABIBIGYAN NG TAMANG KAHULUGAN DAHIL SA NAAYON SA KALOOBAN NG DIYOS NA NAKASULAT SA BANAL NA KASULATAN ) …

 KAYA IBA YUNG SALITANG VISION SA SALITANG DREAMS O PANAGINIP ( hindi ordinaryong panaginip gaya ng pangkaraniwang panaginip ng mga tao )…

 Unawain nyo at suriing mabuti ang pangungusap ko pong ito :

 Nagagalak ang aking puso sa inyo mga kapatid kong tagapagtanggol sa iglesiang mahal sapagka’t nakabahagi Diyos na ng makaunawa ng dalisay na kaloob ng Diyos gaya ng sinasabi sa

 1 Corinto 14:30-33

 ” Datapuwa’t kung may ipinahayag na anoman sa isang nauupo, ay tumahimik ang nauuna.

 Sapagka’t KAYONG LAHAT AY MAKAPANGHUHULANG ISA -ISA, UPANG MANGATUTO, AT ANG LAHAT AY MAARALAN; AT ANG MGA ESPIRITU NG MGA PROPETA AY NASASAKUPAN NG MGA PROPETA;

 SAPAGKAT ANG DIOS AY HINDI DIOS NG KAGULUHAN, KUNDI NG KAPAYAPAAN. GAYA SA LAHAT NG MGA IGLESIA NG MGA MGA BANAL, “

 Hindi ba’t ganyan tayo mga kapatid kong tagapagtanggol sa iglesiang mahal …

 ” IISA ANG ESPIRITU NG MGA PROPETA “

 ” IISA ANG ESPIRITU NATING LAHAT “

 ” HINDI ESPIRITU PER SE SA KALAGAYAN (BY NATURE ); KUNDI ESPIRITU KATUMBAS NG SALITANG ” DIWA O LAYUNIN “

 ITO ANG BINABANGGIT NG KAPATID NA ERAÑO G. MANALO SA KANIYANG PAGTUTURO TUNGKOL KAY ELIAS NA DARATING; ” ANG HULING ELIAS “

 ANG PANAWAGAN NIYA SA ATIN AY BIGYAN ITO NG MALAKING PANSIN (PAHALAGAHAN ), SAPAGKA’T MAY KINALAMAN ITO SA ATING KALIGTASAN .

 AYON SA KANIYA (23) ITO AY YUGTO NG PANAHON NG IGLESIA NI CRISTO

 AYON SA KANIYA (23) NA ANG IGLESIA NI CRISTO NA NAPAREHISTRO SA JERUSALEM (BILANG LOKAL ) AY TINAWAG NIYANG ” PAGBABALIK SA DATI NIYANG TAHANAN ” AT ANG PANGYAYARING ITO AYON SA KANIYA (23) ITO AY HUDYAT NG ATING PANGINOONG DIYOS AT PANAWAGAN NIYA BAGO DUMATING ANG PANAHON NG KAWAKASAN.

 ANG SABI NIYA (23) NA ANG GAWAING ITO AY GAWAIN NI ELIAS.

 KAYA PAG ARALAN NATIN AT ALAMIN KUNG SINU – SINO ANG ELIAS NA ITINUTURO NG BANAL NA KASULATAN.

 AYON SA PAGTUTURO NG ATING PINAKAMAMAHAL NA KAPATID ANG YUMAONG KAPATID NA 23, NA MAYROONG ELIAS NA ISINUSUGO ANG PANGINOONG DIYOS SA BAWAT PANAHON.

 PANSININ: ” ELIAS NA ISINUSUGO SA BAWAT PANAHON… “

 1. SINO ANG ELIAS NA KANIYANG IPINAKIKILALA ?
 1. UNA; ANG ELIAS NA PROPETA NA KINIKILALA SA PANAHON NG BAYANG ISRAEL . ITO AY MABABASA NATIN SA NAKASULAT SA BIBLIYA SA I HARI 17:1-24 NA ELIAS NA THISBITA AT TINATAWAG NA ” TAO NG DIOS ” ( KATUMBAS NG SALITANG LINGKOD, PINILI O SUGO )

 PANGALAWA; ANG ELIAS NA BAGO DUMATING ANG ATING PANGINOONG JESUCRISTO NA ANG KATUPARAN AY SI JUAN BAUTISTA….. MATEO 17:12-13

 PANGATLO; AYON SA PAGTUTURO NG 23 AY ; ” BAGO DUMATING ANG KAKILA -KILABOT O KAWAKASAN NG MUNDO AY MAY ISINUGO PANG ISANG ELIAS ?

 1. BAKIT SINABING HULING ELIAS ?
 1. SAPAGKA’T MAY ELIAS NA DARATING SA PANAHON NG BAGO WAKASAN ANG MUNDO O KATUMBAS SALITANG HULING PANAHON.

 Malakias 4:5

 ” Narito, AKING SUSUGUIN SA INYO SI ELIAS NA PROPETA BAGO DUMATING ANG KAKILAKILABOT NA ARAW NG PANGINOON.

 ANG SABI NI PROPETA MALAKIAS AY;

 ” MAGSUSUGO ANG DIYOS NA ELIAS NA PROPETA BAGO DUMATING ANG KAKILAKILABOT NA ARAW NG PANGINOON .”

 PANSININ:

 ” BAGO DUMATING ANG KAKILA -KILABOT NG KAWAKASAN NG MUNDO – KATUMBAS ITO NG SALITANG MALAPIT NA ANG WAKAS , MGA NANGASA PINTUAN NA O NASA PANAHON MGA WAKAS NG LUPA ( ISAIAS 43:5-6, MATEO 24:3,33) “

 TANDAAN PO NATIN NA TAYO AY NASASAKOP SA HULING PANAHON O PANAHON NG MGA WAKAS NG LUPA.

 1. SINO ANG ELIAS NA PROPETA NA DARATING SA MGA HULING PANAHON O SA PANAHON NA MALAPIT NA ANG KAWAKASAN?
 1. HINDI ITO ANG ELIAS NA PROPETA SA PANAHON NG BAYANG ISRAEL, SAPAGKA’T GAYA NG ALAM NATIN SA KASAYSAYAN NA SI PROPETA ELIAS AY HINDI NAKARANAS NG KAMATAYAN KUNDI BUHAY ITO NA UMAKYAT SA LANGIT (2 Hari 2:11)
 1. KUNG GANUN, EH SINO ITONG ELIAS NA DARATING BAGO DUMATING ANG KAKILA -KILABOT NG KAWAKASAN NG MUNDO?
 1. HINDI ELIAS PERSE, KUNDI ANG SABI AY ISUSUGO ANG ESPIRITU NI ELIAS.
 1. ALIN ITONG ESPIRITU NI ELIAS NA DARATING BAGO DUMATING ANG KAKILAKILABOT NG KAWAKASAN NG MUNDO?
 1. ” HINDI ESPIRITU “PER SE” SA KALAGAYAN (BY NATURE ); KUNDI ESPIRITU KATUMBAS NG SALITANG ” DIWA O LAYUNIN “

 DAPAT BIGYAN NG MALAKING PANSIN AT SURIIN MABUTI UPANG MAUNAWAAN…

 ” ANG ELIAS AY IISA LAMANG SA KATAUHAN “PER SE ” SUBALI’T ANG TINATAWAG NA ESPIRITU NI ELIAS AY MAAARING GAMITIN SA PANGUNGUSAP NA MARAMIHAN ( PRONOMBRE PLURALES, OR PRONOUN PLURAL FORM ) KAILANMA’T TINATAGLAY NG MGA TUNAY NA LIDER NG DIYOS ANG DIWA AT LAYUNIN NI ELIAS ANG GAWAING MAGSAAYOS O TO RESTORE O ” RESTORATION “

 SAMAKATUWID ANG KAHULUGAN PALA NA TAGLAY ANG ESPIRITU NI ELIAS AY KATUMBAS SALITANG KAISANG DIWA AT LAYUNIN O NAGKAKAISA SA DIWA’T LAYUNIN SA GAWAING PAGSASAAYOS.

 1. KAYA ALAMIN NATIN, ANO BA ITONG LAYUNIN O DIWA MAYROON ITONG ELIAS NA BINABANGGIT?
 1. ISAAYOS MULI ANG MGA BAGAY …

 Matthew 17:11 (RSV)

 ” He replied, “Eli’jah does come, and he is to RESTORE all things; “

 SAMAKATUWID ANG LAYUNIN O DIWA NG ELIAS NA DARATING AY UPANG ISAAYOS ANG LAHAT NG MGA BAGAY.

 ” RESTORATION ” – ” MAGSASAAYOS “

 ” ITO ANG GAWAIN NG HULING ELIAS “

 KAYA PAG ARALAN NATIN AT ISA ISAHIN NATIN NA MABUTI AT UNAWAIN MGA KAPATID KO SA PAGTATANGGOL SA IGLESIANG MAHAL AT SA MGA TUNAY NA DEFENDERS …

 1. SINU – SINO PO BA ANG KATUPARAN NG ELIAS NA DARATING BAGO SUMAPIT ANG PANAHON NG PAGKAWASAK NG SANLIBUTAN?
 1. LINGKOD NA PINILI…

 ANG KAPATID NA FELIX Y. MANALO ANG KATUPARAN. ( Isaias 41:9; 46:11; 43:5-6)

 ANG NAGING GAWAIN NG KAPATID NA FELIX Y. MANALO AY MULING ILAPIT ANG TAO SA KATWIRAN NG DIYOS SA PAGLILIGTAS.

 BATID NATING LAHAT NA ANG UNANG MGA KAANIB SA IGLESIANG ITINAYO NG ATING PANGINOONG JESUCRISTO NUONG UNANG SIGLO NA KABILANG SA UNA AT IKALAWANG PULUTONG AY NAITALIKOD SA PANANAMPALATAYA BUNGA NG PAGLITAW NG BULAANG PROPETA AT BULAANG GURO AT ANG MGA NAKAPANINDIGAN NAMAN AY IPINAPATAY, AT ANG NALABI NAMAN AY ANG IKATLONG BAHAGI

 Zacarias 13:8-9

 ” At mangyayari, na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay; nguni’t ang ikatlo ay maiiwan.

 At aking dadalhin ang IKATLONG BAHAGI sa apoy, at sila’y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila’y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila’y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin: aking sasabihin, Siya’y bayan ko; at kanilang sasabihin, Ang Panginoon ay aking Dios. “

 1. SUBALI’T NG PAPAGPAHINGAHIN NG ATING PANGINOONG DIYOS ANG KA FELIX Y. MANALO , PAPAANO IPINAGPATULOY ANG GAWAING ITO NI ELIAS ANG GAWAING PAGSASAAYOS NG MGA BAGAY?
 1. ITO AY IPINAGPATULOY NG KAPATID NA ERAÑO G. MANALO.

 GAYA NG MABABASA NATIN SA SINASABI NG TALATA NA NAKASULAT SA ISAIAS 43:5 NA…

 Isaias 43:5

 Huwag kang matakot, sapagka’t ako’y sumasaiyo: AKING DADALHIN ANG IYONG LAHI MULA SA SILANGANAN, AT PIPISANIN KITA MULA SA KALUNURAN.

 1. SINO PO BA ANG GINAMIT NA KASANGKAPANG NG DIYOS NA NAGPISAN MULA SA KALUNURAN? ANG KA FELIX Y. MANALO PO BA O ANG KA ERAÑO G. MANALO?
 1. ANG KAPATID NA ERAÑO G. MANALO ANG KATUPARAN NA MAGPIPISAN SA KALUNURAN ( FAR WEST ) SAPAGKA’T SIYA ANG NAGPASIMULANG MANGARAL SA IBAYONG DAGAT AT ANG UNANG LOKAL NG IGLESIA NI CRISTO NAPAREHISTRO AY SA LOKAL NG HAWAII NUONG JULY 27, 1968 AT MAY LIMANG TAON NANG NAMAHINGA ANG SUGO NUONG TAONG APRIL 12,1963.

 MAGING ANG PAGPAPAREHISTRO NG IGLESIA SA BANSANG JERUSALEM; MARCH 31,1996 ” ANG PAGBABALIK SA DATING TAHANAN “

 ANG GAWAING PAGPAPALAGANAP SA BUONG MUNDO NA DAPAT GAWIN NG KAPATID NA FELIX Y. MANALO AY ANG KAPATID NA ERAÑO G. MANALO ANG NAGPATULOY PARA MATUPAD ANG SINASABI NG MGA KASULATAN TUNGKOL SA ELIAS NA DARATING BAGO DUMATING ANG KAWAKASAN NG NG MUNDO.

 PAGKATANDAAN NATING MABUTI ANG SUGO NG DIYOS SA MGA HULING ARAW AY ” HINDI NAG IISA ” KUNDI MARAMI SIYANG KATUWANG GAYA NG MABABASA NATIN SA …

 Pahayag 7:2-3

 ” At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Dios na buhay: at siya’y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat,

 Na nagsasabi, Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa AMING matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Dios. “

 ANG KAPATID NA FELIX Y. MANALO AY KINIKILALA NATIN NA …

 ” SUGONG LIDER ” SA PANAHON NG MGA WAKAS NG LUPA “

 ANG KAPATID NA ERAÑO G. MANALO KASAMA ANG MGA TUNAY NA MGA MINISTRO AT MANGGAGAWA KASAMA RIN ANG LAHAT NG MGA TUNAY NA MAYTUNGKULIN LAHAT SILA AY BAHAGI NG PAGSUSUGO SA MGA HULING ARAW NA ITO…

 ITO ANG BINABANGGIT SA PAGTUTURO NG KAPATID NA ERAÑO G. MANALO TUNGKOL SA HULING ELIAS NA DARATING NA TAGLAY ANG ESPIRITU NI ELIAS AT HINDI ANG ELIAS PER SE SA KATAUHAN KUNDI …

 ANG ESPIRITU NI ELIAS ANG TUNAY NA KAHULUGAN AY TAGLAY ANG DIWA AT LAYUNIN …

 ANG DIWA’T LAYUNIN AY ANG PAGSASAAYOS NG MGA BAGAY …

 TO RESTORE ALL THINGS … RESTORATION …

 KAYA ANG LAHAT NG MGA TUNAY NA MINISTRO AT MANGGAGAWA KASAMA ANG MGA TUNAY NA MAYTUNGKULIN KAILANMA’T ANG LAYUNIN AT DIWA KAISA NG SUGO SA HULING ARAW NA ITO, SILA MAN DIN AY TATAWAGIN MGA ELIAS NA TAGLAY ANG ESPIRITU NITO…

 ( PINAGDIDIINAN KO PO ANG SALITANG TUNAY SAPAGKA’T MARAMI DIN ANG MGA HUWAD AT MGA PEKENG MGA MINISTRO AT MANGGAGAWA MAGING NG MGA MAYTUNGKULIN NA ANG KAPAKANAN LAMANG AY ANG PANSARILING KAPAKINABANGAN LAMANG )

 NGAYON MGA KAPATID, ANO ANG NANGYAYARI SA IGLESIANG MAHAL NA SIYANG IGLESIA NI CRISTO NA KINAANIBAN NATIN NGAYON …?

 PAGKATAPOS NA DUMATING SA IKA ISANG DAANG TAON (100 YEARS ) DUMATING SA PINAKA -TUKTOK…

 DUMATING SA KANIYANG KALUWALHATIAN …

 NAKILALA NA SA BUONG MUNDO …

 ANO ANG TENDENCY KAPAG ANG ISANG BAGAY AY NAKARATING NA SA PINAKA – TUKTOK …?

 HINDI NA MAAARING TUMAAS PA IYAN KASI NGA NASA TUKTOK NA ( TOP, HIGHEST PEAK ) …?

 ANG TENDENCY NIYAN AY MULING BUMULUSOK …?

 TAMA ANG KAPATID NA ERAÑO G. MANALO BAGO SIYA PAPAGPAHINGAHIN NG DIYOS …

 NAGBIGAY SIYA NG BABALA …

 ANG SABI NIYA … MULING UUMANG ANG PAGTALIKOD … MANGGAGALING SA LOOB … PINAPAG INGAT DIN NIYA TAYO … KAILANGAN MANGHAWAK TAYO SA ARAL NG DIYOS AT HINDI SA KALOOBAN LAMANG NG TAO …

 PAGKAMATAY NIYA (23) NAPAKABILIS BUMUBULUSOK … NAGMAMADALI HALOS MAY ANIM NA TAON (6 YEARS )PA LAMANG KITANG KITA AT DAMANG DAMA NG LAHAT ANG NANGYAYARING KAGULUHAN SA LOOB NG IGLESIA NA SINIMULAN NG MGA GAWAING KATIWALIAN NG MGA KINIKILALANG LIDER (SANGOONIES ) NA PINIPILIT NILANG BAGUHIN ANG SISTEMA NG MGA TUNTUNIN NA PINAIIRAL NUON SA PANAHON NG MAHAL NATIN NA SI 23, HINDI KO NA PO IISA ISAHIN PA SAPAGKA’T ANG MGA ITO AY AKIN NANG NAISULAT NA AT NAIHAYAG NA SA INYO AT ALAM KO PONG NAKOPYA NA NG NAKAKARAMI SA ATIN…SINIRA NILA (SANGOONIES ) AT GINULO ANG IGLESIANG MAHAL…

 KAYA ANG TANONG AY GANITO …

 DAHIL SA MGA PANGYAYARING IYAN, NA MULI NILANG (SANGOONIES ) GINULO AT PINIPILIT NILANG SIRAIN ANG TUNAY NA KATANGIAN NG IGLESIANG MAHAL NA SIYANG IGLESIA NI CRISTO NA KINAANIBAN NATIN NGAYON …

 KAILANGAN MAY MULING BUMANGON NA ELIAS …

 ELIAS NA ANG LAYUNIN AY MULING IBALIK ANG TUNAY NA KATANGIAN NG IGLESIA NA MALINIS, MARANGAL, WALANG DUNGIS AT KAPINTASAN …

 SINO PO ANG MAGIGING ELIAS NA DAPAT MAGSAAYOS NG LAHAT NG MGA BAGAY NA NANGYAYARI SA IGLESIA … ?

 NARITO ANG KASAGUTAN KO MGA MAHAL NA KAPATID SA PAGTATANGGOL SA IGLESIANG MAHAL AT SA LAHAT NG MGA TUNAY NA DEFENDERS …

 MAAARING SI AE , MAAARING SI EA , MAAARING SI ANATOLE HELIOS … MAAARING SI SHERLOCK … MAAARING SI KELLY ONG … MAAARING LAHAT NG TUNAY NA MGA DEFENDERS …

 ” LAHAT TAYO AY IISANG ELIAS HINDI SA KATAUHAN KUNDI SA LAYUNIN ..”

 ANG LAYUNIN NATIN LAHAT AY IISA, ANG IBALIK ANG TUNAY NA KATANGIAN NG IGLESIANG MAHAL NA SIYANG IGLESIA NI CRISTO NA KINAANIBAN NATIN NGAYON …

 ” ITO ANG KAHULUGAN NG BINABANGGIT NA ESPIRITU NI ELIAS ANG ISUSUGO BAGO DUMATING ANG KAWAKASAN NG MUNDO ..”

 ” MAGTULONG TULONG TAYONG LAHAT NA PABAGSAKIN ANG PADER NG REYNA JEZEBEL KASAMA ANG MGA MASASAMANG ALAGAD NILA SA PANGUNGUNA NG MGA SANGOONIES …”

 KITANG KITA NA NATIN ANG KANILANG PAGIGING DESPERADO ( SANGOONIES )…

 PANAY ANG PAG HACKED NILA SA AKIN AT SA MGA KASAMAHAN NATIN… KAYA PATULOY TAYONG BABANGON AT SAMA SAMA NATIN HIHIPAN ANG MALAKAS NA MALAKAS ANG TRUMPETA UPANG BUMAGSAK ANG PADER NG DAKILANG REYNA JEZEBEL TULAD NG SA KASAYSAYAN NG JERICO SA PANGUNGUNA NI JOSUE… SA PANAHON NATIN NGAYON ANG SOCIAL MEDIA ANG PINAKA TRUMPETA NATIN NGAYON…

 GODSPEED!

 HANGGANG DITO NA LAMANG PO.

 KAAWAAN NAWA TAYONG PALAGI NG AMA NA ATING DIYOS SA PANGALAN NG ATING PANGINOONG JESUCRISTO. AMEN

. . . . . . . . .

Gising mga kapatid!!!

https://joselakas.wordpress.com/2015/11/07/pagbubunyag-pagkaka-upo-ni-evm-sa-puwesto-by-self-appoint/

https://joselakas.wordpress.com/2015/11/07/pinakamalaking-pasabog-si-ka-marc-ang-tunay-na-nanumpang-tagapamahala/

Advertisements

3 thoughts on “Ang katauhan ng…Huling Elias!!!”

 1. Just for your information, I sent this message below to our brother Antonio Ebanghelista, because until now he believes that EVM is not to blame:

  Brother Ebangelista I agree with you in some point but not in believing that Eduardo Manalo is not involved in the corruption, come on please, who in his right frame of mind will be believe that EVM is not involved. Please I know your a good man, a man of faith but please open your eyes, also don’t always pretend just because you still love this EVM that you will hide his evil deeds, please. There is a saying in filipino that ” kung sino ang puno siyang bunga” EVM is our present leader, so everything that is now happening which are worst, is in his knowledge and sight. No damn leader will ever let his cabinet members do the job without his knowledge, come on brother please don’t be ignorance on these civilise matters that are on going. Almost every human being with the right frame of mind will tell you that EVM is the mastermind of all these evil and that Jun Santos is one of his dummy. This never happens in EGM leadership, so don’t be sadden if I say this, EVM is liken to King SAUL, and I can assure you his days as leader are numbered.

  What I hope and pray is that one day God will hear the prayers of all INCdefenders that EVM will be remove and a new rightful leader place by God will administer His Church.

  God bless us all,

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s