kA LOUIE CAYABYAB…Di maatim basahin ang circular ng pagtitiwalag!

Advertisements

4 thoughts on “kA LOUIE CAYABYAB…Di maatim basahin ang circular ng pagtitiwalag!”

 1. sa pagsamba na ito makikita, na ang mga natamnan ng aral bagamat masakit na halos ikayanig ng damdamin pero sa tuntunin at sa kahalalan ikinakailangang mag tanggi ng sarili. dyan palang kita mo na kung may matitiwalag na kung mahal pa natin bibitiw nba tayo sa pagka iglesia ni cristo?? saan ba tayo naglilingkod sa tao o sa Diyos , kung mga ministro nasasaktan umiiyak.. gaano pa ang simpleng mga kaanib na napamahal narin sa kanila. lalong mas lalo pa sa taga pamahalang pangkalahatan na inihalal ng Diyos. ay nagdaranas din ng matinding pagsubok..sa inyo na mga natiwalag hindi niyo ba nararamdaman na ang pag aaklas at ang paghimok ng pagkakabaha bahagi ay hindi sa diyos kundi sa dyablo. diko man alam ang talata pero alam ko sa puso ko na kailangan itong mangyari upang matupad ang hula. ang P.jesuscristo man alam nia na kailangan mangyari ang lahat bago sya ipako sa krus na may magkakalunlo sa kanyang alagad. Sa atin sa panahon natin sa inyo at kayo ang pinili para gumawa ng ganyang mga bagay ,TISOD madaling pasukan ng kaisipang masama kaya hindi po ako nagtataka sa mga nangyayari ngaun. Bagamat di na kayo maitatawag na mga kapatid sa Iglesia ako na ordinaryong myembro lang ay ipinapanalangin ko na bigyan kayo ng malinis na puso .
  Napanood ko din yung sa TV tungkol kay haring Saul na ang sabi hindi na kinalugdan ng Diyos dahil nabahiran na ng mga tiwaling labag sa mga aral. Sige po tignan po natin kung ang pamamahala ay sa Diyos parin ba? Kayang kaya niya yang itumba sa harap ng mga tao ngaun sa P.Arena na gaya ng ginawa kina Ananias at Sapira kung hindi na ito sa Diyos. pero kung nasa tamang paglilingkod sila ang paghamon ko na ito ay parang sa nabasa ko sa biblia dati na naghumanan sila kung sino ang may tunay na Diyos. (ang kanyang handog na susunugin ay pinalibutan ng mga tubig, binasa niya rin para sure na hindi mag aapoy pero nang ang Diyos ang kanilang tinawag bumaba ang malaking apoy at tinupok ito naman ay kaibahan sa isang naghamon pero wala ang patnubay ng Diyos.) cge po.. sa mga INC na naglilingkod vs sa mga INC na naglilingkod (natiwalag)pero naghihimok na mag vigil ang mga kapatid. cge po tignan po natin saan po papanig ang Ating Panginoong Diyos.. pag nangyari sa unang binanggit ang Ama ay pumanig sa kanila iiwan ko na ang maling nagawa ko at magbabalik loob sa Diyos dahil ako ay nasa uring lamig na pero andito parin sa puso ko na Iglesia lang ang may tunay na Diyos.
  maraming salamat sa pagbabasa

  Like

  1. PARA KAY KA LOUIE CAYABYAB

   Sumulat ako sa iyo Ka Louie dahil personal tayong magkakilala. Ako ay sakop mo sa lokal at isa sa mga tinuturuan mo bilang Guro sa PNK noon. Hindi ko alam kung paano kita makakausap kung kayat ginawa ko ang sulat na ito sa pagbabakasakaling makarating ito sa iyo at iyong mapag-isipan.

   Tulad ng ibang nakakakilala sa iyo, ikinagulat ko ang naging hakbang mo na umurong sa pagka-Ministro dahil lamang sa personal mong damdamin o nararamdaman.

   Nakalimutan mo na ba ang itinuturo mo noon tungkol sa taong masunurin? Ang masunurin ay sumusunod, kahit minsan ay labag sa kanyang pansariling kagustuhan ang kailangang sundin. Pangunahin na dito ang pasya ng Pamamahala, sa mga bagay na nasa kanila ang pagpapasya.

   Marahil ay nahikayat ka lamang ng mga nagsasabing ipinagmamalasakit lamang nila ang Iglesia kung kayat kailangan nilang gawin ang kanilang mga ginawa.

   Nakalimutan mo siguro ang itinuro mo sa amin sa PNK noon, ang tungkol sa nangyari kay Uzza, na nagmalasakit dahil inakala niyang mahuhulog ang kaban ay kinapitan niya ito, subalit pinarusahan siya ng Diyos, dahil kabawal-bawalan ng Diyos noon na hawakan ang kaban.

   7At kanilang dinala ang kaban ng Dios na nakasakay sa isang bagong karo, at inilabas sa bahay ni Abinadab: at pinalakad ni Uzza at ni Ahio ang karo. 8At si David at ang buong Israel ay tumugtog sa harap ng Dios ng kanilang buong lakas: sa pamamagitan ng mga awit, at ng mga alpa, at ng mga salterio, at ng mga pandereta at ng mga simbalo, at ng mga pakakak.
   9At nang sila’y dumating sa giikan ng Chidon, ay iniunat ni Uzza ang kaniyang kamay upang hawakan ang kaban; sapagka’t ang mga baka ay natisod. 10At ang galit ng Panginoon ay nagalab laban kay Uzza, at sinaktan niya siya, sapagka’t kaniyang iniunat ang kaniyang kamay sa kaban; at doo’y namatay siya sa harap ng Dios. (I Chronicles 13:7-10)
   Tama ang pagmamalasakit sa Iglesia, subalit ang lahat ay dapat gawin nang ayon sa utos ng Diyos.

   Sana ay pinag-isipan mo muna kung sang-ayon ba sa utos ng Diyos ang inyong planong gawin, dahil malamang ay hindi ka nahulog sa pagkakamali dahil malinaw ang itinuro mo sa amin noon sa PNK, na ang anumang usapin sa pagitan ng magkakapatid sa Iglesia, idinudulog ito sa Pamamahala sa loob ng Iglesia na siyang may karapatang magpasya o magpataw ng hatol kung mayroon mang nakagawa ng pagkakamali. Hindi sa social media, hindi sa Youtube. Sana’y naisip mong basahin ang talatang ito na binabasa mo sa amin noon.

   4Kung kayo nga’y mayroong usapin na mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay baga ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? 5Sinasabi ko ito upang mangahiya kayo. Ano, diyata’t wala baga sa inyo na isa mang marunong na makapagpapayo sa kaniyang mga kapatid, 6Kundi ang kapatid ay nakikipagusapin laban sa kapatid, at ito’y sa harapan ng mga hindi nagsisipanampalataya? (I Corinto 6:4-6)

   Marahil ay nahikayat ka ng mga ibat-ibang alegasyon at kailangan ninyong kumilos, kahit labag sa doktrina, para maibabalik sa “dating kalagayan” ang Iglesia.

   Para sa mga nasa labas ng Iglesia, hindi kataka-taka na madali nilang paniwalaan ang mga alegasyon, pero hindi sa mga kapatid na nakaka-alam kung gaano kahigpit ang ipinatutupad na tuntunin sa pananalapi ng Iglesia.

   Isa pa, napakatindi rin ng parusa sa kasong katiwalian sa loob ng Iglesia. At ibinubunyag ng Diyos ang taong gumagawa nito kahit walang magsabi o mag-ulat sa Pamamahala. Hindi sila makapagtatago sa Panginoong Diyos.

   Natatandaan mo siguro ang itinuro mo sa amin sa PNK noon, tungkol sa kasaysayan ng mag-asawang Ananias at Zafira, na naglingid ng ilang bahagi ng salapi na para sana sa Iglesia. Walang nag-ulat o nagsabi kay Apostol Pedro ng kanilang ginawa, subalit ibinunyag sila ng Diyos at pinatawan ng pinakamabigat na kaparusahan.

   1Datapuwa’t isang lalake na tinatawag na Ananias, na kasama ng kaniyang asawang si Safira, ay nagbili ng isang pag-aari, 2At inilingid ang isang bahagi ng halaga, na nalalaman din ito ng kaniyang asawa, at dinala ang isang bahagi, at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. 3Datapuwa’t sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo, at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? 4Nang yao’y nananatili pa, hindi baga yao’y nanatiling iyong sarili? at nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano’t inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Dios. 5At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga: at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nangakarinig nito. 6At nagsitindig ang mga kabinataan at siya’y binalot, at kanilang dinala siya sa labas at inilibing.
   7At may tatlong oras ang nakaraan, nang ang kaniyang asawa, na di nalalaman ang nangyari, ay pumasok. 8At sinabi sa kaniya ni Pedro, Sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, Oo, sa gayon. 9Datapuwa’t sinabi sa kaniya ni Pedro, Bakit kayo’y nagkasundo upang tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? narito, nangasa pintuan ang mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa, at kanilang dadalhin ka sa labas. 10At pagdaka’y nahandusay sa paanan niya ang babae, at nalagot ang hininga: at nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungan siyang patay, at siya’y kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kaniyang asawa. 11At sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia, at ang lahat ng nangakarinig ng mga bagay na ito. (Gawa 5:1-11)

   Siguradong natatandaan mo rin ang kasaysayan ni Judas Iscariote. Nanatili siyang Apostol at nakasama pa ng Panginoong Jesus hanggang sa huling hapunan, kahit madalas niyang kupitan ang salapi ng Iglesia, subalit inihayag siya ng Panginoong Diyos at pinarusahan sa panahong Kanyang itinakda, upang matupad ang Kanyang kalooban.

   3Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok. At napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. 4Ito’y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, 5“Bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa tatlong daang salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan!” 6Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya’y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya’y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi, at madalas niyang kinukupitan ito. (Juan 12:3-6)

   Ka Louie, nawalan ka na ba ng tiwala sa Pamamahala? O ang mas tamang tanong ay, nawalan na ba kayo ng tiwala sa Panginoong Diyos?

   Kung naghawak ka lamang sana sa mga salita ng Diyos, hindi ka sana nagkamali sa ginawa mong pagpapasya.

   Like

 2. I am hoping and pray to God the other ministers and evangelical workers will do the same what bro. Louie just did. Since Glecerio Santos Jr. aka GS or Jun Santos became auditor General a big change in the beloved Church has been noticed. One of that is when he is here in northeastern seaboard (multiple times they were here) the cash offering was not going to deposit to the bank. The minister or worker will bring it to District office. They spent average of 6 hours round trip just for it. Only happen when Jun Santos or vs is here in US. The question WHY? Does Bro. Eddie Manalo knows about it? Does the district minister or other minister just closed their eyes? Are they blind when it comes to f#×+@&% Glecerio Santos????

  Like

 3. I am hoping and pray to God that other monsters and evangelical workers will do the same what Bro. Louie just did. When Glecerio Santos aka GS or Jun Santos became auditor general several changes in the Church administration had been noticed. One of that when GA or Jun Santos will be here in the USA the cash offering will not be deposited to the bank. The minister or worker spent averaging 6 hours driving round trip just to bring the cash money from offering in the local to the district office where f#$@! gs or jun santos was there. Does Bro. Eddie Manalo knows about it? Does the district ministers just closed their eyes or pretend being blind. Cash money from brethren offering will not deposit to the bank immediately will be the source of corruption and evil works. That is how f#*$!@ glecerio santos is doing.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s